Arengukava

MISSIOON
MTÜ Saaremaa Kodukant ühendab endas maaelu arengust huvitatud Saare maakonna inimesi erinevatest külaliikumistest – seltsidest, mittetulundusühingutest ja seltsingutest selleks, et külas elu elavneks, et seal tekiks väikeettevõtlus ja oleks töökohti noortele. Peame vajalikuks erinevate külaliikumiste ühinemist, omavahelise koostöö korraldamist. Erinevaid külaliikumisi ühendav ühendus Saaremaa Kodukant on see organisatsioon, kelle kaudu saab kaasa aidata maaelu ja -majanduse arengule. Selle eesmärgi saavutamiseks teeme koostööd omavahel, kuid ka omavalitsustega, erinevate riiklike institutsioonidega, teiste kodanikeühendustega. Võtame ise osa ja korraldame teistele koolitusi, edastame vastavat teavet. Eelkõige oleme olemas maal elava inimese jaoks, kuid ka üldsuse ning riigi jaoks, sest püüame kaasa aidata sellele, et ka uuenevas Eestis 21. sajandil säilib maaelu tema mitmekesisuses, et on tagatud kultuuripärandi hoidmine ja väärtustamine. Oluliseks peame talupidamise kui eluviisi propageerimist. Loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete selgitamist ja realiseerumist külas.

VISIOON
Välja on kujunenud toimiv koostöövõrk: MTÜ Saaremaa Kodukant, maavalitsus, omavalitsused, seltsingud, külavanemad, teised kodanikeühendused ja riiklikud institutsioonid. Külaelus on toimunud muutused maaelu ja -majanduse aktiviseerumise suunas, osavõtt ühistegevusest suurenenud. Pärandkultuuri ja looduskeskkonda on hakatud rohkem väärtustama. Külas on tavapõllumajandusliku tootmise kõrval hoogsalt arenenud alternatiivtootmine – käsitöökojad; talu-, loodus- ja kultuuriturism; puhkemajandus, väiketööstus jms. Maakasutus on intensiivsem, taastatud on osa pärandmaastikke. Igas külas on oma infotuba, sest info on külaelu aktiviseerimise võti. Toimuvad piirkondlikud teabepäevad, millest võtavad osa nii külade elanikud kuid ka suvekülalised ning koostööpartnerid. MTÜ Saaremaa Kodukant on muutunud maakonnas oluliseks ühenduseks, kes aitab kaasa Saaremaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule, sealhulgas maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamisele ning erinevate küla liikumiste ühendamisele. Oma eesmärkide realiseerimiseks omab ta vastavaid infrastruktuure.

ARENGUSUUNAD, VÕTMETEGEVUSED

Meie tegevuse põhieesmärgiks on Saare maakonnas maaelu ja külade säilimisele ja harmoonilisele arengule kaasa aitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine.
Selleks:

  • teeme koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega;
  • teabe levitamine – koostöös teiste organisatsioonidega korraldame infotubade võrgu välja arendamist;
  • aitame kaasa maamajanduse arengule, s.h. väikeettevõtlusele uute võimaluste otsimine, uute töökohtade loomine ja alternatiivtootmine, eriti loodusturismitoote arendamine;
  • korraldame iga-aastaseid külade päevi, mille eesmärgiks on omavalitsuste, külade ja ettevõtjate vahel koostöö arendamine, alternatiivtegevustest teabe levitamine ja vastavate kogemuste vahetamine;
  • peame tähtsaks külaliidrite koolitamist, nende rolli määratlemist ja nende ettevõtlikkuse tõstmist. Korraldame koolitusi ja konsultatsioone külade arengukavade koostamiseks;
  • arendame ühistegevust ja koostööd, korraldame külade ja külaliikumiste omavahelist seltsilist tegevust ja kultuurilist suhtlemist, õppusi, seminare, konverentse, õpiringide tööd;
  • laiendame oma liikmeskonda organisatsiooni arendamiseks katusorganisatsioonina